Missie & Visie

Missie & Visie Antler

Missie, visie en strategie

De visie van Antler is geformuleerd op basis van trends en ontwikkelingen waar Antler mee te maken heeft. 

Missie

Antler staat voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in consultancy, inkopen en het aanbesteden van facilitaire services. 

Visie

De visie van Antler bestaat uit de volgende elementen: 

 • missie: staat voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in consultancy, inkopen en aanbesteden facilitaire services;
 • gewaagd doel: iedereen faciliteren met de gewenste dienst en/of partner;
 • kernwaarden: wendbaar, innovatief, dienstbaar en betrouwbaar;
 • Kernkwaliteiten: excellente dienstverlening, professioneel, ketensamenwerking en slagvaardig

Strategie

De missie, visie en het gewaagde doel geven richting aan drie strategische pijlers en daarmee aan Antler. De drie strategische pijlers van Antler zijn: 

 • Vernieuwen vanuit continu├»teit;
 • Toegesneden dienstverlening;
 • Samenwerken in ketens. 

Ter realisatie van het gewaagde doel en de strategische pijlers worden per pijlers activiteiten geschetst in een agenda voor het komende jaar.

Kerntaken

Antler heeft vier belangrijke kerntaken voor haar opdrachtgevers:

 • Consultancy: De juiste professional bij het vraagstuk leveren en het doel bereiken.
 • Toezicht en controle: Helpen de ingekochte dienst(en) te monitoren en KPI’s te borgen .
 • Inkopen: Inventariseren behoeften, ontwerpen inkoopstrategie, beschrijvende uitvraag maken, voldoen aan huidige juridische eisen, begeleiden van de uitvraag.
 • Aanbesteden: Rechtsgeldig en passend bij eigen bedrijfsstrategie.

Bescherming privacy

Antler gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van opdrachtgevers. Antler voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens en volgt de richtlijnen van het College bescherming persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

In bepaalde gevallen moet Antler de identiteit van een (rechts) persoon vaststellen. Antler vraagt alleen om een kopie van documenten wanneer dat volgens de wet toegestaan is. Antler bewaart een kopie van uw document volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) . In deze verordening staan de regels voor het opslaan en gebruiken van persoonsgegevens